dilluns, 14 de desembre de 2015

expocició L'art egipci

OBRA ESCULTÒRICA


1. Documentació general
a) Catalogació: autor, títol, cronologia, localització i estil. 

b) Anàlisi material: dimensions, material, tècnica (talla, fosa, forja...), formes (exempta orelleu), tipologia (dempeus, bust o retrat, sedent,orant, jacent, eqüestre, grup), cromatisme i estat de conservació.
- Material: les escultures poden ser de molts materials, d’os o ivori, com sovint a la prehistòria, fang, fusta, bronze, marbre, or..
- Tècnica: modelat (donar forma a una pasta, afegint material, com el fang). Talla (traient material amb les eines adients). Fosa (amb motlles dins els quals es vessa la matèria líquida, especialment el bronze)
- Formes: Exempta (treballada per tots els costats, s’hi pot donar la volta i observar-la des de tots els punts de vista. Relleu (treballada sobre una superfície plana; només tenim un únic punt de vista, el frontal).
2. Anàlisi formal  Primer sempre cal fer una descripció d’allò que es veu representat.
- Composició: Es refereix a l’organització dels diferents elements de la imatge. Esquelet estructural.
- Volums: si es representa el cos humà, es pot fer amb naturalitat, donant la impressió d’un moviment suau, és l’equilibri (contrapposto). També trobem la representació del moviment. Llum: incidència d’aquesta sobre l’escultura.
-Expressivitat: sentiments que expressa l’escultura. Textura: acabament de les superfícies, l’aspecte de la cosa representada.
3. Interpretació:  Les escultures se situen en un context històric concret, i tenen un tema, que es tractat d’una manera concreta. L’autor és important, si es coneix, també la finalitat, la funció...

dimarts, 17 de novembre de 2015

PREGUNTES DE LA PREHISTORIA

LA PREHISTORIA


1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:

 

Dòlmens:
El dòlmen és una construcció de pedra semblant a una gran taula de pedra. És un tipus de monument funerari (eren tombes col·lectives). Tenen grans pedres verticals que en sostenen una d’horitzontal.

Menhirs:
El menhir és una gran pedra vertical, ho utilitzaven per matar els traïdors, per a marcar límits territorials i per ceremònies religioses (especialment funeraris).2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:

  • L'Homo erectus descobreix el foc. → 300.000
  • Apareixen les primeres manifestacions artístiques. →
  • PALEOLÍTIC SUPERIOR entre 20.000 i 15.000
  • L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil. → 4.000
  • Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica. →4.000

3.Fes un informe sobre aquesta imatge:


Aquesta figura s’anomena “Venus de Willendorf”. Va ser descoberta per Josef Szombathy l’any 1908, és de pedra calcària i va estar pintada amb vermell/ocre. Es va crear fa uns 22.000/24.000 anys. Mesura 11,1 cm d’alçada. La pelvis, els pits i el ventre són molt pronunciats (significa fertilitat). Aquesta escultura ha produït molta polèmica, ja que el seu nom no li fa justícia al comparar-la amb Venus.
4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

A) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?
 
A les parets i sostres de les coves prehistòriques. A les que representen escenes de cacera o de recol·lecció, i inclouen la figura humana.
B) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:
 
Representa una escena de caça, i la finalitat és marcar el seu territori o explicar aquesta història. Les pintures rupestres llevantines es distingueixen de las representacions màgiques d'animals pròpies de l'art parietal franco-cantàbric pels seus temes referits a l'activitat humana, la vida quotidiana, la caça, la guerra, etc. amb un estil que tendeix a l'estilització la qual cosa les fa semblants a les pintures de l'art rupestre africà.

dilluns, 16 de novembre de 2015

analisi pintura

Tècniques pictòriques:
 · Pintura mural, consisteix en aplicar els colors dissolts en aigua de calç sobre el mur, prèviament preparat i humit.
Els colors s’han d’aplicar ràpidament i d’una manera segura,perquè no poden haver rectificacions, el secat és mol ràpid.

· Pintura al tremp, Fa servir aigua per dissoldre els colors,  com les barreges de líquids. Històricament va tenir la màxima vigència durant l’Edat Mitjana. El seu suport és la pedra, la fusta, el metall, el cartró, la tela... Tot, abans però, s’ha de preparar amb la imprima.

·Pintura a l’oli, Fa servir l’oli per diluir els colors. S’aplica en teles com el lli i el cànem. És d’una gran ductilitat.
 ·Aquarel·la i gouache.   -EL COLOR:
És la quinta essència de la pintura, es divideixen en tres blogs.·Els primaris; vermell, blau i groc.
·Els secundaris; taronja, lila i verd.
·Els terciaris; taronja-blau, lilà-groc i verd-vermell.
        La juxtaposició de colors complementaris comporta el màxim contrast possiblEs        divideixen en:
1-Càlids:La gamma groc-taronja-vermell. Sensació de calor i  s’apropen al primer pla de la pintura.
2-Freds: La gamma blau-verd-lilà. Sensació de fredor i s’allunyen del primer pla de la pintura.


-VOLUM:
Els mecanismes que enganyen els sentits de l’espectador són el modelat i la perspectiva.
·El modelat: el clarobscur, en què l’efecte de tridimensionalitat s’obté a partir dels canvis bruscos de llum i ombra.


-LA LLUM:
Busca una sensació d’espai i de vida.
La llum en un quadre és il·lusòria, de la mateixa manera que ho és el volum, la perspectiva i el color, pren  principalitat dins la capacitat dinàmica de l’obra.
La pot mostrar el pintor com:

·Universal:Tot el quadre presenta la mateixa intensitat lumínica i no ressalta, per tant, cap aspecte puntual del conjunt.

·Particular:Enfoca determinats elements i els subratlla temàticament d’aquesta manera. S’explicita la capacitat dramàtica i expressiva de la llum com a element coprincipal de l’obra.


-LA LÍNEA:
La veritable naturalesa de la línia és la seva qualitat gràfica; és a dir, el dibuix.
Les línies poden ser formalment:
·Decoratives, de caràcter més ornamental;
·Dinàmiques i convulses –diagonals, espirals- representant el moviment; i
·Estàtiques i equilibrades -verticals, horitzontals- que remarquen un caràcter temàtic més reposat.-LA PERSPECTIVA:
No existeix només una perspectiva hi han moltes mes

dimarts, 10 de novembre de 2015

obra romanica

ART ANTIC LA PREHITORIA

 ART ANTIC: PREHISTÒRIA

PERÍODES DE LA PREHISTÒRIA:
4.000.000:PALEOLÍTIC INFERIOR.

 
3.500.000: Australopithecus afarensis

 
3.000.000: Australopithecus africanus 

 
2.000.000:Australopithecus robustus 

 
700.000:  Homo habilis

 
300.000:  Homo erectus

 
50.000: PALEOLÍTIC MITJÀ: Homo sapiens neanderthalensis

 
38.000: PALEOLÍTIC SUPERIOR: Homo sapiens sapiens

 
13.000: MESOLÍTIC

 
4.000: NEOLÍTIC

 
L'HOMINITZACIÓ I LA CULTURA
-L’aspecte que tenen els actuals éssers humans s’ha anat configurant a través d’un llarg període d’evolució. Fa aproximadament uns 5 milions d’anys un grup d’animals del gènere dels primats antropoides, van començar un llarg procés de transformació que desembocaria en el gènere humà.
-Aquest llarg procés es coneix amb el nom d’hominització.

-El primer científic que va formular la teoria que l’esser humà va ser Charles Darwin 

-Els estudis que va realitzar es van publicar en un llibre titulat L’origen de les espècies. ( The Origin of Species by Charles Darwin).
LA PREHISTÒRIA:La prehistòria és el període més llarg de la història de la humanitat. És el període de temps comprès entre l’aparició dels humans a la Terra i l’elaboració dels primers documents escrits.

La prehistòria es pot dividir en dos grans període:

- L’edat de la pedra, que inclou el paleolític i el neolític.

- L’edat dels metalls, inclou l’eneolític, l’edat del bronze i l’edat del ferro.


PALEOLÍTIC:

Les cultures del paleolític: 

- Els homes i les dones del paleolític es desplaçaven buscant caça, és per això que tenien una forma de vida nòmada. 

Aquests grups humans, a més de viure en cavernes, també vivien a l'aire lliure en petits campaments. Les cabanes estaven construïdes amb fang, pedres, branques, pells, etc. 


 LA VENUS:

 Són unes figuretes petites nues que acostumen a representar el cos femení. Alguns historiadors les van associar amb un culte a la fecunditat i amb la preocupació dels humans per la seva pròpia reproducció. Destaquen el volum exagerat dels pits i les natges.


 LES PINTURES RUPESTRES: 

Les pintures rupestres són les primeres pintures de la història de la humanitat. Aquestes pintures es troben a les parets i als sostres de les coves, i són fetes amb colorants naturals de tonalitats molt vives: el vermell, el negre i l'ocre. En alguns casos, aquestes pintures representen els animals amb què s'alimentaven.


EL NEOLÍTIC: LES CULTURES NEOLÍTIQUES:

Al llarg de generacions i generacions de convivència i observació, es va anar perfeccionant el coneixement de les espècies animals i vegetals


EL NEOLÍTIC I LA RELIGIÓ:

Els homes i les dones d'aquesta època tan remota també van intentar explicar-se els fenòmens que veien. Van intentar conèixer els secrets de la vida i la mort i donar-los resposta. Les diferents manifestacions artístiques i funeràries que s'han trobat poden confirmar que els pobles prehistòrics creien en esperits, en éssers invisibles, bons i dolents, i en definitiva, en la seva superioritat sobre els animals.


ELS MEGÀLITS:


Els monuments megalítics més freqüents eren els dòlmens i les galeries cobertes.

- Dòlmens: tenien una càmera delimitada per grans lloses de pedra a la que s'accedia per un corredor. Eren construccions de caràcter funerari, tombes col·lectives en les que els clans familiars i les tribus dipositaven als seus morts. 


- Menhirs són monòlits de pedra col·locats verticalment. Podien tenir una funció màgica o simplement delimitar un territori.

dilluns, 9 de novembre de 2015

analisi d'una escultura grega

resum d'un analisi d'una obra pictorica

RESUM DE L'ANÀLISI D'UNA OBRA PICTÒRICA.


ANÀLISI D'UNA OBRA PICTÒRICA.
-Temàtica: pot ser mitològica, religiosa, profana o un retrat.
-Elements plàstics:poden ser la linia i el dibuix, la prespectiva, el color, el modelatge i el volum, la llum i la composició
-Las tècniques: la pintura monumental i la pintura exenta.
La pintura
- És l'art de cobrir una superfície plana, el suport sobre el qual es pinta.
- Amb colors, segons les tècniques de cada estil o época.
La temàtica
Identificar i descriure el tema: temes mitològiques, temes religiosos, temes profanes i retrats.
Els elements plàstics:
La línia i el dibuix.
Aconsegueix la identificació de les formes, posseeix una llengua propia però pot estar present o no a la pintura.
El modelatge i el volum:
Representa el volum i la tercera dimensió en les figures mitjançant el dibuix el sombrejat. Algunes escoles i pintors.
La prespectiva:
La representació fictícia de la tercera dimensió, efecte al qual, al llarg de la història, ha estat realitzat en diferents medis.
-Caballera i jeràrquica: diferents tamany de figures.
- La pintura plana: sense volum ni prespectiva.
-Prespectiva lineal i central: línies i punts de fuga.
-L'escorça: recurs de la prespectiva.
-L'esfumat: difuminat de colors.
-Prespectiva aèria: atmósfera entre figures.
La lum:
En una pintura la llum es un element fingit i està íntimament relacionada amb el mode de representar el volum i l'espai.
-Tipus: Natural diurna, nocturna i artificial.
-Evolució: Llum uniforma en la pintura plana romànica. Clara i sense grans contrastes en les pintures renaixentistes.

El color:
Element fundamental de la pintura, pigment més aglutinant.
-La teoria dels colors: colors primaris, colors secundaris i colors complementaries.
-Las games de colors: La gama càlida (expandeixen la llum, primers plans, avancen a l'espectador)
                                    La gama freda: (absorbeixen la lum, últims plans, s'allunyen de l'espectador)
-La aplicació del color: (uniforme, espesa, nerviosa, etc)
La composició: 
La composició es la forma de ordenar las figures en un pla.
- Basada en la forma.
- Basada en la llum.

- Basada en el color.

dilluns, 26 d’octubre de 2015

documental : una obra pictorica !

ANALISIS DE INTERPRETACION DE LA OBRA PICTORICA


Tematica:                             elements plastics:                       tematica:                      suport:
-mitologica                             -la linia i el dibuix                       -oli                             -fusta
-religiosa                                 -la prespectiva                            -tempera                     - tela
-profana                                  -el color                                       -guix                          -paret
-retrato                                    -el modelatje i el volum              -pintura clinica
                                                -la llum
                                                 -la compocicio

dimarts, 20 d’octubre de 2015

comentari d'una obra ( documental )

                                             COMENTARI D'UNA OBRA
-Descripció
-Anàlisi
-Comentari
-Identificació
                                                            DESCRIPCIÓ

-tipus d'escultura ----de bulto redondo ,o una figura o moltes :
tot el cos ,cap o nomes el cos.
-de peu ,asegut, a cavall o estirat. enganxat a la paret .
-al relleu mes de la meitat
-al relleu mij de la meitat
-baix relleu mes la densitat
-al relleu furadat
                                                               ANÀLISIS
-volum de de debant o des de molts punts de vista.
-moviment rectes o curbars o de veritat .
-llum: contrestada o homogenia.
-arquitectura asuno independent o dependent.
-tipus de material;pedra , fang , fusta , metall etc...
-argila--modelatge
-pedra--escolpir
-fusta--escolpir
-metall--fossa
                                                              COMENTARI 
-Texturas : rogosas, llises o polides.
                                                           IDENTIFICACIÓ
-Color
-formes d'expresio, abstracte o figuratiu, natural o anti natural.
-contingut o funcio : religiosa , mitologica , politica etc...
-obra: antecedents , importancia , tracendencia.
- autor : títol autor estil i cronologia